Unie mentorů

umění rádcovství

Co to je mentorství

Mentorství je sociální interakce, při níž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) zvláštní pozornosti, podpory, rad a přátelství, tak, aby jim bylo umožněno dosáhnout snáze a úspěšněji dílčích životních cílů, jako jsou nastartování kariéry, aktivizace v sociálním či pracovním životě, u dětí a mladých lidí pak úspěchů ve studiu a pozitivních vrstevnických vztazích.

Mentorství (ang. mentoring) je velice efektivní a v zahraničí hojně využívaná metoda pro podporu a rozvoj lidského potenciálu, osobních vazeb a vztahů uvnitř kolektivu či širší skupiny lidí. Uplatnění nachází jak v akademické oblasti, ve školství, vědě a výzkumu, tak i v různých sociálních službách při aktivizaci a posilování resilience (schopnost odolávat tlaku, houževnatost). Mentoring je také velmi úspěšný v komerční sféře a byznysu.

Mentorství má v praxi mnoho různých podob. Zvláštnosti jednotlivých mentoringových programů jsou dány především prostředím, kde se program uplatňuje. Setkáváme se tak s kariérním mentoringem zaměřeným na zaměstnance a jejich potenciální rozvoj a odborný růst, ale také s mentoringovými projekty soustřeďujícími se především na studenty základních, středních, vysokých škol a doktorandy. Zvláštní skupinou jsou sociální programy zaměřené na osoby, kterým hrozí sociální exkluze (vyloučení), selhání, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci.

Základním kamenem každého úspěšného mentoringu je nutnost alespoň částečné spolupráce mezi mentorem a mentees. Čím je vlastní aktivita, chuť a iniciativa mentees poznávat nové věci vyšší, tím přínosnější takový vztah je. Přestože konkrétní náplň jednotlivých setkávání a intenzita či forma vznikajících vazeb (vztahu) závisí především na mentorovi, tedy osobě v pozici zkušenějšího, je velmi vhodné a potřebné, aby mentees sami projevovali zájem o nové informace, a tím mu ukazovali jakým směrem by se jejich setkávání měla ubírat. V případech, kdy jsou mentees pasivní, je třeba používat další aktivizační metody a techniky pro zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce. Pokud se nepodaří mentees aktivizovat, hrozí jeho zbytečné zklamaní, neboť nemusí dostávat takové rady a informace, které očekává a potřebuje. Proto je zvláště důležité na začátku každého mentoringu ujasnit si v rámci mentoringové dvojice či skupiny (dle typu mentringového programu může na jednoho mentora připadat více mentees) vzájemná očekávání a podle nich nastavit společná pravidla a podobu spolupráce.

Mentorství aplikované v komerční sféře rozšiřuje obzory a nabízí nová přátelství. Vztah, který mezi mentorem a mentee vznikne, se dynamicky vyvíjí. Přináší s sebou nejen další poznatky, nové zkušenosti, ale i uspokojení a radost. Mentoring je cesta, při které se mentor dělí o své zkušenosti a mentee o nabyté znalosti. Mentoring motivuje obě strany k vzájemnému respektu a rozvoji mezilidských a profesionálních dovedností. Je to neocenitelná zkušenost.

Přestože je slovo mentor (označující zkušenější osobu v mentorském vztahu) mužského rodu, zahrnuje jak mentory muže, tak také i ženy, kterým můžeme říkat mentorky nebo ženy v mentorské roli.