Unie mentorů

umění rádcovství

Přednášky

PřednáškyV současné době nabízíme přednášky z několika okruhů. Všechny přednášky jsou připraveny v populárně naučném duchu, jsou tedy vhodné pro širokou veřejnost, školy a výchovné instituce.

Všechny přednášky vyžadují datový projektor. Audiovizuální přednášky a komponované pořady realizujeme po dohodě (náročnější technické vybavení).

Etika

Etika v dějinách světa, přednáška, 90 minut
V 90 minutách nahlédneme do historie a seznámíme se s vývojem morálních hodnot. Budeme hledat odpovědi na otázky: Proč vznikly tyto hodnoty? Jaký byl jejich původní význam? Jak probíhal jejich vývoj? Dále se zamyslíme nad determinanty, které zasáhly do vnímání morálních hodnot v různých kulturách a obdobích.

Jak se nedostat do polepšovny, aneb pravidla slušného chování, beseda, 45 minut
Beseda určená náctiletým. Satirickou formou seznamuje s následky rizikového chování. Pojednává o typických vzorcích chování dospívající mládeže, hedá východiska pro přerušení řetězce událostí. Vhodná pro kolektivy kde se začínají objevovat příznaky rizikového chování. Navazovat může další preventivní program.

Novinka (od 1.3.2016) Náboženství, které je to správné?, přednáška, 45 minut
Jak se vyznat v různých náboženstvích? Které je to správné? Existuje nějaký klíč k porozumění významu náboženství v dějinách světa? Jakou sehrává roli náboženství v utváření tohoto světa? Ovlivňuje nějak víra život člověka? Přednáška nabízí zajímavou formou vhled do problematiky náboženství, ukazuje na základě historických a sociálních kontextů na jeho význam v životě člověka i společnosti. Zamýšlí se nad morálními a etickými důsledky šíření různých vyznání. Sleduje aktuální dění a na základě biblických předpovědí komentuje současné geopolitické a náboženské změny.

Etopedie

Vliv životního stylu na rizikové chování dětí a mládeže, přednáška, 45 minut
Odborná přednáška zabývající se faktory, které ovlivňují přenos vzorců chování z dospělých na děti. Hledá souvislosti mezi životním stylem člověka v jeho systému a diagnostikovaným rizikovým chováním. Dává do souvislosti faktory jako čas, intenzita prožitků, pocit viny, vnucený stud, genetické dispozice apod.

Vztahy adolescentů v proměnách času, přednáška, 45 minut
Úzký vhled do vztahů v období dospívání. Vývojové potřeby, sociální potřeby, vývoj morálního chápání vztahů.

Když děti zlobí, aneb prevence rizikových jevů dětí a adolescentů v rodině, přednáška pro rodiče žáků, ale i veřejnost, 2 h
Přednáška je zaměřena na všeobecný úvod k problematice výchovy v rodině, zásady výchovné práce s mladšími i staršími dětmi, vývojové potřeby dětí a dospívajících, speciální výchovné metody a postupy, vztahy a jejich význam v životě člověka, faktory ovlivňující výchovu a vztahy mezi lidmi, náhled na krizovou intervenci a alternativní výchovný vztah v mentorské asistenci. Přestože je přednáška určena primárně pro rodiče žáků školy, nabídne mnoho podnětů v oblasti prevence rizikových jevů i pro pedagogy a osoby, které se angažují v mimoškolní výchově a vzdělávání. Podává ucelený přehled o základních výchovných postupech a řešení situací rizikového chování dítěte. Součástí přednášky je i krátký úvod k modernímu alternativnímu holistickému pohledu na výchovu prostřednictvím soukromých vychovatelů a mentorů. V závěru je dán prostor pro otázky a diskusi.

Novinka (od 1.3.2016) - Tetování, beseda pro žáky, 45 minut
Velmi zajímavě zpracované téma tetování. Vysvětluje žákům prvotní důvody a význam tetování. Zobecňuje a kultivuje chápání péče o tělo jako o způsob komunikace se svým okolím a nabízí vhled do charakteristických znaků různých subkultur a společenských skupin. Přibližuje rizika spojená s tetováním a pomáhá porozumět důvodům, které vedou mladé lidi k přijetí tohoto fenoménu poslední doby.

Mentorství

Úvod do mentorství, přednáška, 60 minut
Přednáška o mentorství. Vysvětluje pojmy mentor a mentoství. Přibližuje posluchačům práci mentora v komplexu sociálních služeb. Podává základní informace o přínosech, rizicích i typickém průběhu mentorského vztahu. Seznamuje s druhy mentorství a možnými aplikacemi mentorství v různých typech prostředí.

Kudy z nudy, aneb jak se vrátit do dětských let, přednáška, 60 minut
Rozvíjí myšlenky přednášky Úvod do mentorství. Je to navazující přednáška, která motivuje posluchače k zapojení se do mentoringového programu.

Novinka (od 1.3.2016) - Mentorství ve škole, motivační beseda pro pedagogy, 45 minut
Motivační beseda pro pedagogy seznamuje s možností uplatnění mentoringu ve škole a školských zařízeních. Více než 120 let historie potvrzuje kladné přínosy tohoto vzdělávacího a výchovného nástroje, který se uplatňuje s velkými výhodami zejména v dětských kolektivech s různou strukturou, integrovaných třídách, práci s cizinci, ale i různých mimoškolských a zájmových kroužcích. Dozvíte se co jsou klíčové předpoklady k úspěšnému využití mentoringu, jaká jsou jeho slabá místa a co vás bude stát využívání tohoto výchovného a vzdělávacího přístupu.

Přenos a protipřenos v poradenských službách, přednáška, 60 minut
Fenomén přenosu a protipřenosu vypovídá o tom jak prožíváme sebe sama a okolní svět. Přestože se laická i odborná veřejnost stále domnívá, že tato problematika patří výhradně do oblasti klinické psychologie, nabízíme v naší přednášce realistický pohled z praxe. K přenosu a protipřenosu může docházet nejen mezi klientem a terapeutem, ale i mezi poradenským pracovníkem. Proto je důležité těmto procesům věnovat určitou pozornost.

Prevence

Prevence rizikového chování, přednášky, každá 45 minut
Cyklus přednášek na témata Drogy, Sex, Šikana, Poruchy příjmu potravy, Záškoláctví, Útěky, Kouření, Zlozvyky, Zdravý životní styl, Závislost na on-line komunikaci, Rasová nesnášenlivost a předsudky, Homofobie, Vliv médií na životní styl mládeže, Sekty a náboženství, Rituály, Vrstevnické vztahy, Parta. Lze volit kteroukoliv přednášku.

Prázdniny (pro ZŠ), interaktivní přednáška, 45 minut
Speciální přednáška pro závěr školního roku. Seznamuje žáky zábavnou formou s riziky, která na ně číhají o prázdninách...

Novinka (od 1.3.2016) - Šlapeš?, beseda pro starší žáky, 45 minut
Narůstající počet mladistvých, kteří si "přivydělávají" poskytovaním sexuálních služeb trápí nejednu rozvíjející se demokratickou společnost. Mohou za to různé faktory od citového vzdalování se rodičů, až po přemrštěné ekonomické požadavky doby. Excitované potřeby dnešní mládež vhání do náruče rizik spojených s prostitucí mnohem více, než kdy dříve. Beseda ukazuje žákům zajímavým způsobem nesmyslnost tohoto počínání a nabízí alternativní metody vedoucí ke kultivaci a uspokojení jejich potřeb.

Společnost

Novinka (od 1.2.2016) Uprchlická krize - výzva demokracii, audiovizuální pořad, 120 minut
Nahlédněte pod pokličku evropského kotle. Co se děje v těchto dnech? Co stojí za velkou uprchlickou vlnou, která již několik let směřuje do Evropy? Jakou má souvislost s minulostí a co přináší do budoucnosti? Proč došlo k tomuto velkému exodu? Existuje řešení uprchlické krize? Jak se dotýká ČR a nás jednotlivě? Co říkají biblická proroctví k tomuto tématu? Jaký zaujmout postoj? Nad těmito i dalšími otázkami se zamyslíte spolu s Mgr. Bc. Jiřím Hrdinkou během multimediálního komponovaného pořadu, nejen o uprchlické krizi, která zmítá Evropou. Součástí programu je i několik slov o možnostech výživy a chování v mimořádných životních situacích. V průběhu pořadu můžete ochutnat jednoduché, zdravé a lahodné pokrmy z kuchyně přednášejícího.

Neziskový sektor, školení nebo výukový cyklus, 12x 60 minut
Výukový cyklus odborných přednášek zabývající se neziskovým sektorem, jeho místem a funkcí ve společnosti. Podává stručný výklad základních odborných znalostí potřebných pro orientaci v ekonomické a sociální problematice. Důraz je kladen na rozbor základních makro- i mikroekonomických charakteristik neziskové sféry.

Závislosti

Himálaj - realitou proti drogám, komponovaný audiovizuální pořad, 120 minut
Komponovaný audiovizuální pořad Jana Trundy a Josefa Rakoncaje. Kontrast dvou životů. Člověka závislého na drogách a proslulého horolezce. Samostatný pořad, nebo startovací přednáška dlouhodobého preventivního programu pro kolektivy, kde se užívání drog vyskytlo. Podrobnosti pořadu je třeba dohodnout.

Podmořský svět - realitou proti drogám, komponovaný audiovizuální pořad, 120 minut
Alternativa programu Himálaj - realitou proti drogám pro žáky prvního stupně ZŠ. Ukazuje podobnosti zážitků na droze s zážitky v podvodním světě. Kontrast dvou životů. Narkomana a potápěče. Samostatný komponovaný audiovizuální pořad. Hostem je hudebník a skladatel Jan Trunda.

Jak se dělá hudba, komponovaný audiovizuální pořad, 120 minut
Má hudba něco společného s užíváním drog? Jaké jsou typické vzroce chování, které přivádějí uživatele drog k závislosti? Na tyto a další otázky odpoví bývalý narkoman Jan Trunda v moderovaném pořadu pro žáky středních škola a učilišť. Na přednášku může po dohodě navazovat další preventivní program.

Počítač, kamarád nebo droga?, přednáška, 90 minut
Přednáška žáky ZŠ seznamuje s radostmi i riziky číhajícími ve světě informačních technologií. Seznamuje žáky nejen s potřebou dodržovat správné zdravotní návyky při práci s počítačem, ale věnuje se i rizikům vzniku závislosti na hrách, on-line komunikaci, virtuálním životě a sledování aktuálního zpravodajství.

Novinka (od 1.2.2016) - Jídlo jako droga?, přednáška pro žáky, ale i veřejnost, 45 minut
Je možné, aby některé potraviny účinkovaly jako drogy? Co k tomu říká věda a co legislativa? V přednášce se zamyslíme nad užíváním různých stimulantů výkonu organismu, co přináší, co berou. Existuje nějaké alternativní řešení, bez vedlejších účinků? Nechte se překvapit...

Zdravý životní styl

Novinka (od 1.2.2016) - Vliv výživy na člověka, beseda, 100 minut
Ovlivňuje strava a způsob úpravy potravin naše vztahy a schopnosti? Má stravování dětí souvislost s poruchami učení a chování? Jaká je optimální skladba potravy pro člověka? V zajímavé besedě s Mgr. Bc. Jiřím Hrdinkou se můžete seznámit s pravidly zdravé a vyvážené stravy, která nepřetěžuje organismus, léčí, zvyšuje mentální výkonnost a zlepšuje duševní zdraví. Dozvíte se řadu praktických rad a dosud málo publikovaných zajímavých odborných informací, které vám pomohou porozumět metabolismu organismu a biochemickým a bioelektrickým pochodům v těle. Seznámíte se s vlivem potravin, éček a doplňků stravy na vývoj a činnost lidského organismu. Součástí programu je i několik slov o způsobu stravování v mimořádných životních situacích. Během besedy můžete ochutnat a získat recepty na zdravé, lahodné a jednoduché pokrmy z kuchyně přednášejícího.

Vliv výživy na chování dětí, cyklus 3 přednášek, 90 minut
Ovlivňuje strava a příjem potravy chování dětí? Má vliv na případný rozvoj poruch chování? Jaká je optimální skladba potravy pro děti? Na tyto a mnoho podobných otázek hledá odpovědi cyklus tří přednášek. V první přednášce se účastníci seznámí s východisky v oblasti zdravé výživy, výsledky výzkumů a seznámí se s obecnými základy fyziologie příjmu potravy. Druhá přednáška se zabývá metabolismem organismu, biochemickými a bioelekrickými pochody, které řídí a ovlivňují činnost organismu. Ve třetí přednášce se účastníci seznámí s vlivem potravin a potravinových doplňků na činnost organismu, vývoj mozku, psychologických postojů a závislostí.

Veškeré dotazy ohledně nabízených přednášek rádi zodpovíme telefonicky na čísle 774 510 376.